Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Let's Design Now en op alle met Let's Design Now aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Let's Design Now is ingestemd.

1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Let's Design Now in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

Let's Design Now behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de internetsite van Let's Design Now en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8

Let's Design Now is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van Let's Design Now zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

Let's Design Now behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Let's Design Now komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Let's Design Now gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Let's Design Now garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1

Alle door Let's Design Now vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3

De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5

Let's Design Now kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgend manieren worden betaald:

betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op

girorekening NL82 INGB 0007869609 t.a.v. KeramiekNet onder vermelding van naam en factuurnummer.

 

3.8

Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1

Let's Design Now heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

  • Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3

Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Let's Design Now verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de producten doorLet's Design Now aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Let's Design Now biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. voor het Eventuele retourzendingen aan Let's Design Now zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite of per mail afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Let's Design Now daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Let's Design Now de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Gepersonaliseerde artikelen welke vooraf door u zijn goedgekeurd kunnen niet retour worden gezonden.

6.4

Indien de juiste producten zijn geleverd dan zijn kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de Klant.

6.6

Indien de juiste producten zijn geleverd en deze worden geretourneerd dan wordt het bedrag min de verzendkosten aan u terug gestort.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1

Let's Design Now is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Let's Design Now. Let's Design Now is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2

Indien Let's Design Now, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3

Het is mogelijk dat Let's Design Now op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Let's Design Now is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1

In geval van overmacht is Let's Design Now niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Let's Design Now, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3

Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Let's Design Now, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Let's Design Now vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
  • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
  • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

 

10.2

Let's Design Now neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3

Let's Design Now verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1

Let's Design Now is gevestigd te (4617 NN) Bergen op Zoom, Broeke 5 , en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20087832. Het BWT-identificatienummer is NL147219802B01

12.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan Let's Design Now, Broeke 5, 4617 NN Bergen op Zoom of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3

Wanneer door Let's Design Now gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Let's Design Now deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.